Proposta de actividade

Proposta de actividade a realizar na Casa de Galicia en Madrid, á atención do seu director, D. José Ramón Ónega.
Se desexa realizar unha proposta de actividade na nosa Institución, debe cumprir este formulario.
(Importante: En caso de exposición de arte deberá remitilo por correo postal xunto cun informe o máis completo posible. En caso de presentación de libros, a editorial deberá acompañalo dun exemplar).
Datos persoais do solicitante ou responsable
Datos profesionais
Datos de contacto
Actividade
Frecuencia da actividade
Arquivos adxuntos (a) Pode adxuntar a continuación a información adicional que considere oportuna.

NOTA IMPORTANTE: Salvo o coste inherente á celebración das actividades na propia Casa de Galicia (infraestructura habitual e organización), ésta non correrá con outros gastos derivados delas ni devengará honorarios.


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos de carácter persoal que proporciona ao cubrir este formulario serán tratados pola Xunta de Galicia - Casa de Galicia, como responsable deste servizo. A finalidade da recollida e tratamento destes datos é a seguinte: xestión de actividades dirixidas á cidadanía. A lexitimación realízase a través do consentimento inequívoco da persoa interesada. Informámoslle de que non se prevén comunicacións a terceiros. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do acceso ao formulario que lle permite contactar cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

   


* Campos obrigatorios

En                                                        , a          de                                    de 20      . Asdo.: (o/a solicitante) C/ Casado del Alisal, 8 - 2814 MADRID - Tel.: 91 595 42 00 - casa.galicia@xunta.es