Proposta de actividades

Datos da persoa solicitante ou responsable
Datos profesionais
Requerimentos de subida
Datos de contacto
Actividad
Arquivos adxuntos

(a) Puede adjuntar a continuación la información adicional que considere oportuna.
Requerimentos de subida

NOTA IMPORTANTE: Salvo o coste inherente á celebración das actividades na propia Casa de Galicia (infraestructura habitual e organización), ésta non correrá con outros gastos derivados delas nin devengará honorarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos de carácter persoal que proporciona ao cubrir este formulario serán tratados pola Xunta de Galicia - Casa de Galicia, como responsable deste servizo. A finalidade da recollida e tratamento destes datos é a seguinte: xestión de actividades dirixidas á cidadanía. A lexitimación realízase a través do consentimento inequívoco da persoa interesada. Informámoslle de que non se prevén comunicacións a terceiros. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do acceso ao formulario que lle permite contactar cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

* Campos obrigatorios

CAPTCHA